Skip to main content »

Trinity College Dublin

Mixed Low-Dimensional Nanomaterial: 2D Ultranarrow MoS2 Inorganic Nanoribbons Encapsulated in Quasi-1D Carbon Nanotubes

Title: 
Mixed Low-Dimensional Nanomaterial: 2D Ultranarrow MoS2 Inorganic Nanoribbons Encapsulated in Quasi-1D Carbon Nanotubes
Authors: 
Zhiyong Wang, Hong Li, Zheng Liu, Zujin Shi, Jing Lu, Kazutomo Suenaga, Soon-Kil Joung, Toshiya Okazaki, Zhennan Gu, Jing Zhou, Zhengxiang Gao, Guangping Li, Stefano Sanvito, Enge Wang, Sumio Iijima
Journal: 
J. Am. Chem. Soc.
Publication Id: 
13840
Volume: 
132
year: 
2010
Status: 
published

Last updated 04 Nov 2010Contact Research IT.